Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy a jsou závazné. Podepsáním nájemní smlouvy a uhrazením nájemného, se nájemce zavazuje těmito obchodními podmínkami řídit.

 

Podmínky pro vypůjčení lodi:

  1. Nájemce dovršil 18-ti let
  2. Nájemce má minimálně dva platné doklady totožnosti (OP, PAS, ŘP, RL) .
  3. Nájemce uhradí nejpozději při převzetí nájemné.
  4. Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. zák.
  5. Kauce se sjednává individuálně. Pokud pronajímatel, požaduje kauci, je nájemce ji povinen uhradit nejpozději při převzetí předmětu nájmu.

 

Rezervace lodí.

Pronajímatel se zavazuje v případě objednávky a řádného uhrazení zálohy rezervovat vybraný předmět nájmu nájemci na dobu sjednaného termínu.V případě, že nebude nájemní smlouva realizována z viny nájemce, a tento na překážky na své straně neupozorní nejpozději do sedmi dnů před termínem převzetí předmětu nájmu, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli poplatek za provedenou rezervaci ve výši 100% uhrazené zálohy. Shora uvedené poplatky za nerealizování nájemní smlouvy pro překážky na straně nájemce jsou na základě dohody obou smluvních stran považovány za smluvní pokutu ve smyslu ustanovení § 544 a následujících občanského zákoníku. Výjimkou je vysoký stav vody – vyhlášený druhý stupeň, stav pohotovosti, nebo příliš nízký stav vody – sucho. Chladné počasí nebo déšť není důvodem ke zrušení rezervace.

 

Záloha na rezervaci:

Záloha na rezervaci činí 50% z celkového nájemného.

 

Zálohu, či platbu předem poukazujte na účet

číslo: 0243717305 / 0300

Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo.

 

Nájemce je povinen před odesláním platby si ověřit u pronajímatele, zda jsou lodě na požadovaný termín volné. Dále je povinen nejpozději v den odeslání platby odeslat e-mailem či sms zprávou následující údaje:    

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Kompletní seznam požadovaných věcí

Datum od kdy – do kdy žádá nájem věcí

Trasu a místo sjezdu

Požadavek na dopravu: místo a hodina převzetí a místo a hodina odevzdání

Ostatní požadavky – vozík za auto atd.

 Viz. objednávkový formulář

 

Kontaktní e- mail:   padlo-morava@seznam.cz

Kontaktní telefon:   604 693732