Smlouva o nájmu věcí movitých

 

 

 

Kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli níže uvedení účastníci:

Zdenek Bezloja , J. Wolkera 42, Horka nad Moravou, 78335 , IČo: 731 31 636

dále jen pronajímatel na straně jedné a

 

 

Jméno a Příjmení: …….………...……..…  Rodné číslo:  …..………............………

 

Adresa trvalého pobytu:   ………………………….......................……………......…

 

Korespondenční adresa:   ……………………….....................………………………

 

Číslo OP: ………….....………………       Druhý doklad:  ………………………….

 

Telefon: …………………………......         E-mail: ………………………................

 

dále jen nájemce  na straně druhé

 

I.

 

Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do dočasného užívání tyto věci:

 

Zapůjčená

Cena

Cena

objednávám

věc

1 kus

za kus a den

kusů

Kanoe TURAN

18.900,-

250,-

 

Kanoe NOAH,VYDRA

14.300,-

200,-

           

Raft Colorado (6 míst)

27.000,-

700,-

 

Voděodolný vak

1500

v ceně

 

Barel

800,-

v ceně

 

Vesta

800,-

v ceně

 

Pádlo

700,-

v ceně

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Podpisem této smlouvy potvrzuje nájemce, že věci popsané a uvedené v článku I. této smlouvy (dále jen předmět nájmu) si řádně překontroloval a převzal dne ………………….……...............…,   v místě:   ………….……………………………..  ve stavu, který odpovídá způsobu jejich používání. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu do …………..……. do 18.00 hod. Poté jej vrátí a to v místě: ……….............…..…………………………...... .

 

III.

 

Nájemce se zavazuje za užívání popsaných věcí uhradit pronajímateli nájemné v celkové

 

výši ……………… Kč. Dále kauci ve výši ……..……………Kč. Kauce bude nájemci vrácena při vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Částka nájemného se sjednává dle ceníku, který byl předložen před podpisem této smlouvy. Nájemné a kauci uhradí nájemce při převzetí předmětu nájmu.

 

IV.

 

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s účelem, pro který je předmět nájmu určen, a předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do pronájmu třetí osobě, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že nájemce nemá nárok na vrácení již uhrazených částek dle článku III. této smlouvy. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit pronajatou věc ve stejném stavu, ve kterém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byl předmět nájmu užíván. Nájemce se zavazuje k vrácení lodí a ostatního vybavení v čistém stavu, v opačném případě bude nájemci účtována částka 100Kč/ks za vyčištění. Za každý den prodlení s vracením předmětu nájmu se zavazuje nájemce uhradit dvojnásobek běžného nájemného jako sankci za pozdní vrácení.

 

VII.

 

V případě poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která poškozením vznikla a to v plné výši. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup. V případě ztráty, odcizení či zničení předmětu nájmu se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli plnou hodnotu předmětu nájmu dle bodu I. této smlouvy.

 

VIII.

 

Nájemní smlouva zaniká zničením věci pronajaté, pronajímatel má nárok na náhradu škody a sankce v této smlouvě sjednané. Nájemní poměr končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Před uplynutím doby je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran, bez nároku na vrácení již zaplaceného nájemného.

 

IX.

 

Tato smlouva je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi podepsána.

 

 V ……………………………………… Dne: …………………………


Pronajímatel: ……………………………   Nájemce: ………………..……